©2014-2018, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại:(026) 3.862.301